Flyvevåbnets Soldaterforening

I begyndelsen af år 1940, fandt tidligere flyversoldater sammen i ønsket om, at danne en soldaterforening for tidligere flyversoldater.

I København afholdtes d. 11. april 1940 den stiftende generalforsamling for ”Flyvetroppernes Soldaterforening”. Forud herfor lå et stort arbejde hovedsageligt udført af købmand Chr. Smørum bistået af formanden for Pionerforeningen, Jens Jueltoft. på den stiftende generalforsamling valgtes chefen for Hærens Flyvetropper, Oberst C. Førslev til ærespræsident.

I 1941 dannedes Jydske Flyverafdelings Soldaterforening og d. 1. april 1942 blev de to foreninger sammensluttet efter et nært samarbejde siden efteråret 1941.

Foreningen voksede hurtigt og i 1943 besluttede man at danne et præsidium til varetagelse af landsforeningens fælles interesser, herunder udgivelsen af et medlemsblad ”Propel”.

Besættelsen skabte nogle vanskelige vilkår for foreningens arbejde, men forhindrede dog ikke at man ud over rent selskabelige aktiviteter også havde arrangementer med terrænsport og gymnastik. Særligt skal nævnes, at man også arrangerede teorikurser til flycertifikat.
D. 26 marts 1944 dannede en kreds af foreningens svæveflyvnings interesserede medlemmer ”Flyvetroppernes Flyveklub”.

Efter besættelsen Udbyggedes et snævert samarbejde med Hærens Flyvetropper der bl.a. kom til udtryk ved, at der siden 1948 har været afholdt årgangsjubilæer som et fast årligt tilbagevendende arrangement.

D. 1. oktober 1950 oprettes Flyvevåbnet ved sammenlægning af Hærens Flyvetropper og Søværnets Flyvetjeneste. I konsekvens heraf ændres foreningens navn til Flyvevåbnets Soldaterforening.

Den snævre kontakt til Flyvevåbnet er bibeholdt, ikke blot ved de årlige årgangsjubilæer, men også ved at chefen for Flyvertaktisk Kommando er Ærespræsident for soldaterforeningen.
I denne forbindelse skal også nævnes, at Flyvevåbnets Soldaterforenings afdelinger, der dækker den nordlige halvdel af Sjælland, i 1994 fik stillet en bygning på FSN. VÆR. til rådighed som flyverstue.
Bygningen har nummer 138 og bærer navnet ”Granly” (det ældst bevarede hus i landsbyen Bringe).
I 2005 ændres strukturen i foreningen således at de tidligere kredse bliver til afdelinger og FSN. Skalstrup afd. bliver sammenlagt med FSN. Værløse afd. Under navnet Værløse – Jonstrup afd. Soldaterforeningen har til huse der, indtil Flyvestationens lukning i 2007.
Protektor for Flyvevåbnets Soldaterforening er: Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.
Flyvevåbnets Soldaterforening har i skrivende stund ca. 2100 medlemmer, hvoraf de 600 hører under Værløse – Jonstrup afd. Afdelingens lokalafdelinger er: Lokalafdeling Bornholm – Lokalafdeling – Kalundborg – Lokalafdeling Nordvestsjælland.

Som et kuriosum kan det oplyses, at Værløse – Jonstrup afdeling er medlem af Københavnske Soldaterforeningers Samvirke KSS.

Til slut kan det oplyses, at Bladet Propel udkommer 6 gange årligt.