Referat af Flyvevåbnets Soldaterforening Værløse-Jonstrup afd.

Ordinære Generalforsamling tirsdag den 20. februar 2024 kl. 19:00

i Soldaterstuen på Pedersholm i Frederikssund.


Formand Kaj Clausen bød velkommen til de 18 medlemmer der var mødt op og åbnede Generalforsamlingen med

punkt 1 på dagsordenen valg af dirigent og stemmetællere:

Kaj Clausen blev valgt son dirigent (Poul Aalborg var sygemeldt)

Som stemmetællere valgtes Leo Juvonen og Per Clausen.


Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var rettidigt varslet og dermed beslutningsdygtig.


Formanden aflagde sin årsberetning som blev godkendt uden bemærkninger. (Se nederst på siden)


Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt uden bemærkninger.


Der var modtaget et forslag fra Torben Ek, men han frafaldt det under punktet.


Der blev derefter afgivet stemmer til div. bestyrelsesposter.

Bestyrelsen bliver fremover:

Formand Kaj Clausen blev genvalgt.

Næstformand Jørgen Andresen var ikke på valg (han blev indsat efter sidste GF)

Kasserer John Andresen var ikke på valg.

Følgende medlemmer sidder i bestyrelsen:

Poul Aalborg,

Per Clausen,

Ole Andersen,

Torben Ek og

Søren Eibak.

Valg til Hovedbestyrelsen er altid Formanden.

Valg til Repræsentantskabet Søren Eibak.


Kritisk revisor Anker Andersen blev genvalgt.

Kritisk revisorsuppleant Finn Sølvbjerg Hansen (var sygemeldt)


Webmaster John Andresen.

Fanebærer 1: Søren Eibak. Fanebærer 2: Ole Andersen.


Der blev uddelt medlemskabs medaljer til følgende jubilarer:

65 År Erik Nielson.

60 År Curt Pyskow.

50 År Alex P. Lausten og Steen B. Aagård.

40 År Martin Nielsen og Ebbe Olsen.

25 år Henning Straus og Allan Abrahansen.


Formanden/Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede Generalforsamlingen 2024.


Dagen blev afsluttet med smørrebrød og div. væske stabilisatorer.


Referent: Bestyrelsesmedlem Søren Eibak.       

Se flere billeder under 'More' /
'Afdelingens billeder' /
'Generalforsamling 24  eller via link

Årsberetning Værløse – Jonstrup afdeling -2023/2024

 

Året startede med den årlige Nytårssamling på Pedersholm, hvor vi traditionen
tro ønskede hinanden Godt Nytår.

 

Der er desværre ikke noget nyt fra lokalafdelingerne under Værløse -
Jonstrup afdeling fra andre end Kalundborg, som trofast søger om et tilskud
til deres generalforsamling, de har trods alt stadig nogle former for aktivitet.

 

Afdelingens generalforsamling blev afholdt på Pedersholm.

 

Vor Fane har været flittigt brugt ved forskellige arrangementer, heraf kan
nævnes: d. 4. maj i Frederikssund og Ullerød Kirke i Hillerød,
Våbenstilstandsdagen samt DADV’s Store Kransetur.

 

Herfra skal lyde en stor tak til fanebærere og faneløjtnanter, som trofast stiller
op, når der kaldes på dem.

 

Afdelingen er medlem af KSS – Københavnske Soldaterforeningers Samvirke og
er repræsenteret i bestyrelsen. Afdelingens medlemmer har derfor adgang til
de arrangementer, der udbydes derfra.

 

Afdelingen deltager sammen med Københavns Pionerforening i FSF’s
Landsskydning. Dette foregår i DGI Byen.

 

Årets Soldaterjubilæum blev afholdt i starten af september, hvor ca. 30
jubilarer var mødt op, ca. kl. 1000 kørte vi til den gamle flyvestation, hvor der
var rundvisning i HG2 og derefter kørte til den gamle nordlejr og lagde en
buket ved mindestenen for faldne flyvere den 9. april. Derefter kørte vi til
Pedersholm, hvor der blev uddelt årsgangsnåle, inden vi fik frokost og kaffe.

 

En stor tak skal lyde til alle, der har lagt arbejde i at vi skal have en god og
aktiv afdeling.

 

Kaj Clausen / Formand.