Referat fra Flyvevåbnets Soldaterforening Værløse-Jonstrup afd.


Ordinære Generalforsamling tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19:00

i Soldaterstuen på Pedersholm i Frederikssund.


Formand Kaj Clausen bød velkommen og åbnede Generalforsamlingen med punkt 1 på dagsordenen valg af dirigent og stemmetællere:

Poul Aalborg blev valgt som dirigent og

som stemmetællere valgtes Henning Møller og Leo Juvonen.


Dirigenten konstaterede at ind kaldelsen var rettidig varslet og beslutnings dygtig.


Formanden aflagde sin årsberetning som blev godkendt uden bemærkninger (se nede)


Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt (kopier var lagt på bordene)


Der var ikke indkommet nogle forslag.


Der blev derefter afgivet stemmer til div. bestyrelsesposter. Bestyrelsen blev fremover:


Formand Kaj Clausen var ikke på valg.


Næstformand Poul Aalborg var på valg, ønskede ikke genvalg (men bliver i bestyrelsen)


Kasserer Per Clausen ønskede ikke genvalg (men bliver i bestyrelsen)


Til ny kasserer blev valgt John Andresen.


Bestyrelsesmedlem Ole Andersen var ikke på valg, 
og Søren Eibak modtog genvalg.


Bestyrelsessuppleant Jørgen Andreasen var ikke på valg,
og Torben Ek modtog genvalg.


Valg til Hovedbestyrelsen er altid Formanden.


Nyvalg til Repræsentantskabet Søren Eibak.


Kritisk revisor Anker Andersen var ikke på valg.

Kritisk revisorsuppleant Finn Sølvbjerg Hansen modtog genvalg.


Webmaster John Andresen.


Der blev uddelt medlemskab medaljer til følgende 50 års Jubilarer:

Poul Aalborg Hansen,

Finn Sølvbjerg Hansen,

Elo Ivan Engelund og

Terkel Birkholm Jacobsen.

Søren Eibak modtog FSF Hæderstegn i Guld.


Der blev informeret om evt. ændringer i vores traditionelle Familie Grill-dag lørdag d. 17. juni 2023.


Formanden og dirigenten takkede for god ro og orden og Generalforsamlingen 2023 blev lukket.


Dagen sluttede med smørrebrød med dertil hørende drikkevarer, kaffe og småkager.


Referent: Bestyrelsesmedlem Søren Eibak. 

   

Se under 'More' /
'Afdelingend billeder' /
'Generalforsamling 23'

Årsberetning Værløse – Jonstrup afdeling 2021 – 2022

 

Året starter med den årlige Nytårssamling på Pedersholm, hvor vi traditionen tro ønsker hinanden Godt Nytår.


Der er desværre ikke noget nyt fra lokalafdelingerne under Værløse – Jonstrup afdeling fra andre end
Kalundborg, som trofast søger om et tilskud til deres generalforsamling, de har trods alt stadig nogle former for aktivitet.


Der har været afholdt 3 foredrag i løbet af året samt sommerfest.


Afdelingens generalforsamling blev afholdt på Pedersholm


Vor Fane har været flittigt brugt ved forskellige arrangementer, heraf kan nævnes:
d. 4. maj i Frederikssund og Ullerød Kirke i Hillerød,
Våbenstilstandsdagen samt
DADV’s   Store Kransetur.

Herfra skal lyde en stor tak til fanebærere og faneløjtnanter som trofast stiller op når der kaldes på dem.


Afdelingen er medlem KSS - Københavnske Soldaterforeningers Samvirke og er repræsenteret i bestyrelsen.
Afdelingens medlemmer har derfor adgang til de arrangementer der udbydes derfra.


Afdelingen deltager sammen med Københavns Pionerforening i FSF’s Landsskydning. dette foregår i DGI Byen.


Årets Soldaterjubilæum blev afholdt i starten af september hvor ca 45 jubilarer var mødt op,
ca. kl. 1000 kørte vi til den gamle flyvestation hvor der var rundvisning i hg 2 og derefter kørte vi til den gamle nordlejr
og lagde en buket ved mindestenen for faldne flyvere den 9. april.


Derefter kørte vi til pedersholm hvor der blev uddelt årgangsnåle inden vi fik frokosten og kaffe.                       


En stor tak skal lyde til alle der har lagt arbejde i at vi skal have en god og aktiv afdeling.

   

Kaj Clausen / Formand